FAQ

How many calories are in baby tomatoes?

How many calories are in baby tomatoes?

There are 3 calories in 1 Cherry Tomato.

How many calories are in a small red tomato?

Red Tomatoes

There are 16 calories in 1 small whole Red Tomato.

How many calories are in 7 small tomatoes?

There are 21 calories in 7 Cherry Tomatoes.

How many calories are in 2 small cherry tomatoes?

There are 6 calories in 2 Cherry Tomatoes.

See more articles in category: FAQ
Read more  Can tomato plants come back from wilting?

Related Articles

Back to top button

Phát hiện chương trình chặn quảng cáo

Xin vui lòng tắt tiện ích, tính năng chặn quảng cáo để xem nội dung. (Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn)